Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce
  Z
ákladní Organizace Odborového Svazu Dopravy, ev.číslo: 33-0083-0115  
ZO  OSD Motol , se sídlem:     Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,    IČO:  712 423 33
zastoupená  předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“)
 
a 

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
sl.číslo

 

Adresa:

Zaměstnanec firmy:

se sídlem :
             IČ:


   

dále jen člen

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce
tuto
  dohodu o srážkách ze mzdy

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol ve výši
1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských  dávek)
a to počínaje od 30tého_____________________2012_formou srážek ze mzdy.
2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) z jeho
měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 u peněžního
ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval  ZO OSD Motol údaje o výši sraženého
členského příspěvku.
3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu plnění
této dohody a na období v ní stanovené.
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli písemnou
formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu vydá předseda ZO OSD Motol,
nebo který je k dispozici na webové stránce ZO OSD Motol. Zároveň je člen povinen doplatit veškeré pohledávky
vůči organizaci (splátky za tlf., zbytek půjčky, atp.)
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto
poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena
ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel.

V Praze dne ………………                                      podpis zaměstnance………………………………………

      podpis a razítko odborové organizace  ZO OSD Motol_______________________

  …………………….